Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Pomoc pieniężna

Treść

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE  Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy
 • składka na ubezpieczenie społeczne
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłek stały - przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa  jeżeli posiadany przez nią dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj kwotą 776 zł, a dochodem tej osoby,
 • w przypadku osoby w rodzinie – w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. kwotą 600 zł, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W obu przypadkach wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekroczyć kwoty 645 zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego należy przedłożyć w szczególności orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dokumenty o wysokości dochodów. Należy również wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu u osób zobowiązanych do alimentacji.

 

Zasiłek okresowy -  przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

 1. długotrwałą chorobę
 2. niepełnosprawność
 3. bezrobocie
 4. możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby  i rodziny: może być wypłacany do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny; określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy, w szczególności na:

 • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży , niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
 • zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi, przy czym jego wysokość nie może być wyższa od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny,
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

Składka na ubezpieczenie społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkałymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

Przez matkę ojca należy rozumieć również ojca , matkę współmałżonka.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzana jest, jeżeli dochód osoby opiekującej się nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonej w ustawie o pomocy społecznej i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami o których mowa wyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacana jest przez ośrodek za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały,  jeżeli nie mają możliwości podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz za osobę bezdomna objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

149926