Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacje dla osób ubiegających się o pomoc

Treść

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe (podlegające okresowej waloryzacji).

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty - 776 zł,

 • rodzinie, której dochód nie przekracza - 600 zł na osobę w rodzinie.

 • Za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego określonego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę wysokości alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.
 • Do dochodu nie wlicza się jednorazowego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
 • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy.
 • Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
 • Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, w szczególności: dowód osobisty, orzeczenie komisji lub zespołu do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o stopniu niepełnosprawności, dokumenty poświadczające wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia z podaniem wszelkich potrąceń takich jak zaliczka na podatek dochodowy, składak na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dowód otrzymywania emerytury lub renty, dokument poświadczający uczęszczanie do szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki, oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły, oświadczenie o stanie majątkowym, decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną.
 • Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.
 • Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu - za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ( rodzinnego), lub jego aktualizacji , dokonywanej nie rzadziej niż 6 miesięcy.

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia.

 • Wywiad  środowiskowy pracownik socjalny przeprowadza w celu:
 • ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej ,  jak również w celu :

 • wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej,

 • przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka,

 • dokonania oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

 • przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,

 • skierowania dziecka do placówki opiekuńczo wychowawczej ,

 • u osób zobowiązanych do alimentacji.

 

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny również dla potrzeb jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.

Pracownik socjalny zobowiązany jest przeprowadzić wywiad środowiskowy lub sporządzić kartę informacyjną dla potrzeb  Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, Sądu.

Informacje uzyskane w trakcie sporządzania wywiadu środowiskowego objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej.

W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina - to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o dane dotyczące osoby ubiegającej się o świadczenie, ale też wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, i rodzinnej pracownik socjalny może domagać się od osoby ubiegającej się o pomoc społeczną złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

 

156264