Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Pomoc Społeczna

Treść

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  osoby i rodziny mogą ubiegać się o :

- świadczenia pieniężne ( zasiłki celowe, okresowe, stałe )

- pomoc rzeczową ( w postaci produktów spożywczych, posiłków,itp)

- pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług  opiekuńczych 

- skierowanie do domu pomocy społecznej

- inne formy pomocy (tj pomoc instytucjonalna, poradnictwo, doradztwo )

Przyznanie powyższych form pomocy i świadczeń następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu niezbędnych dokumentów, jeżeli spełnione są wszystkie wymogi i kryteria dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej

Kyteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.

 

Od 1 stycznia 2022r. kryteria dochodowe wynoszą:

dla osoby samotnie gospodarującej - 776,00 zł

dla osoby w rodzinie - w wysokości 600,00 zł

maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 719,00 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 345,00 zł

 

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.)

rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296)

 

 

146338