Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania Gminnej Komisji:

1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji.

2.Udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

4.Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:
    a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
    b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

5.Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
    a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

6.Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7.Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czernica.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy:

Przewodnicząca: Anna Wójcik

Sekretarz:          Renata Godek-Fiet

Członkowie:        Beata Sobańska
                         Sylwester Okowiak

 

Procedura kierowania na leczenie odwykowe:

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozpad pożycia rodzinnego,
 • demoralizacje nieletnich,
 • uchylają się od pracy,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.


Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć musza temu także określone powyżej negatywne zachowania w sferze społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do występowania do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu są: GKRPA oraz prokurator. Do występowania z wnioskiem do sądu w przedmiocie zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu uprawniona jest GKRPA właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

W celu zawiadomienia GKRPA o konieczności podjęcia działań wobec osoby nadużywającej alkohol należy wypełnić stosowny druk wniosku  lub odręcznie poinformować GKRPA oznaczając wnioskodawcę i uzasadniając podjęcie działań wobec wskazanej osoby. Zgłaszając osobę, w stosunku, do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek zawierający szczegółowe dane zgłoszonej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji, itp. należy je dołączyć do wniosku. Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby pijącej. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek.

Wniosek należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie GKRPA tj. w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy, przy ul. Wrocławskiej 78, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania :poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 7.30-15.30, środa: :9.00-17.00.

GKRPA w Czernicy po otrzymaniu wniosku o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym zaprasza osobę zgłoszoną do osobistego stawienia się na tzw. rozmowę motywującą do podjęcia leczenia.Możliwe są następujące wersje zdarzeń:

Wariant 1

Osoba uzależniona  w trakcie rozmowy podejmie decyzję o dobrowolnym leczenia. To wariant najbardziej optymistyczny, bo powszechnie wiadomo, że dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. W takim przypadku, pomagamy znaleźć miejsce w placówce odwykowej. Należy pamiętać, że leczenie odwykowe jest bezpłatne.

Wariant 2

Osoba zaproszona oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego  i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji GKRPA kieruje  osobę na badanie przez biegłych sądowych(lekarza psychiatrę oraz psychologa). Badanie jest bezpłatne, a jego koszty pokrywa GKRPA. W przypadku, gdy z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli biegli potwierdzają u osoby zgłoszonej uzależnienie od alkoholu, to wtedy kolejny raz jest motywowana do podjęcia leczenia odwykowego i w przypadku wyrażenia woli leczenia zastosowane ma wariant dobrowolnego podjęcia leczenia przez osobę zgłoszoną.

Jeśli, pomimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie, osoba odmawia leczenia, zastosowanie ma procedura kierowania wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się  leczeniu odwykowemu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego.

Uruchomienie sadowej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed GKRPA podjęcia leczenia,
 • osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłasza się na to badanie-komisja kieruje sprawę do sądu, nie ma bowiem możliwości zmuszenia kogokolwiek do badanie, takie uprawnienie posiada sąd
 • osoba nie zgłosi się na rozmowę motywującą mimo trzykrotnego wezwania
 • osoba zgłosi się na wezwanie GKRPA i odmawia podjęcia leczenia oraz badania przez biegłych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Do wniosku dołączona zostaje dokumentacja zebrana w toku postępowania.

Sąd może na podstawie zebranych dowodów(opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków) wydać  następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych lecznictwa odwykowego (leczenie niestacjonarne), czyli w poradni
 • orzec obowiązek leczenia w trybie stacjonarnym, czyli w szpitalu

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi GKRPA w Czernicy. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Należy pamiętać, że wszystkie opisane działania Komisji i Sądu w tym przedmiocie wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów, a czas rozpatrywania sprawy wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa.

 

Załącznik:

149924