Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dodatek węglowy

Treść

17.08.2022 r.

 

Wniosek o dodatek węglowy

Wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712).

 

12.08.2022 r.

U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692) więcej....

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałym, wpisane do lub głoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 zł. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Wnioski będzie można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Czernica, ul. Wrocławska 78 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wniosek powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego jest obecnie w fazie projektu.

Informacja o możliwości składania wniosku o dodatek węglowy zostanie zamieszona na stronie internetowej Gminy Czernica, GOPS, niezwłocznie po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

 

146338