Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ustawa za życiem

Treść

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje  ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

Ustawa przewiduje wypłatę  jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł  z tytułu urodzenia się  żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia może złożyć: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),  będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

 

 Do wniosku należy dołączyć:

1)     zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

2)     zaświadczenie od lekarza lub położnej o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu.

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Na wniosek rodzica może również zostać przyznana pomoc w postaci asystenta rodziny.

Wnioski i wszelkie informacje może uzyskać w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernica,  ul. Wrocławska 78 pod numerem telefonu (71)318-01-80

 

Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

 

156296