Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Asystent Rodziny

Treść

Zadania asystenta rodziny z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zadania i obowiązki asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Kim jest asystent rodziny?

 • Asystent rodziny wspiera i pomaga rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci do 18 r.ż.
 • Asystent rodziny pracuje z rodziną, gdy rodzina się na to zgodzi i gdy bierze aktywny udział w tej współpracy.
 • Asystent rodziny może pracować z rodziną również w sytuacji, gdy dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 • Asystent rodziny spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym ustalonym wcześniej miejscu.

Czym zajmuje się asystent rodziny?

Asystent pomoże m.in.:

 • rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze (np. przeprowadzi trening jak prawidłowo rozmawiać z dziećmi, będzie motywował do realizowania wizyt lekarskich z dziećmi, podpowie jak dbać o higienę dzieci, udzieli pomocy w zwiększeniu zainteresowania sytuacją szkolną dzieci);
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego (np. będzie motywował do regulowania opłat na bieżąco, doradzi jak zachować czystości w mieszkaniu);
 • ustalić konsultację z psychologiem, prawnikiem, wesprze w znalezieniu warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie;
 • znaleźć odpowiednie warsztaty, zachęci do udziału w festynach, czy do skorzystania przez dzieci z zajęć dodatkowych;
 • w poszukiwaniu pracy i utrzymaniu zatrudnienia;
 • w kontakcie ze stowarzyszeniami i fundacjami, które działają na rzecz dziecka i rodziny;

Asystent ma obowiązek m.in.:

 • współpracować z pracownikiem socjalnym, a w przypadku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej także z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej/pracownikiem socjalnym instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • współpracować z innymi działami MOPS i specjalistami realizującymi działania na rzecz dziecka i rodziny oraz z zespołem interdyscyplinarnym;
 • podjąć działania interwencyjne i zaradcze, w tym poinformuje Policję i Sąd Rodzinny gdy bezpieczeństwo dzieci będzie zagrożone;
 • napisać na wniosek sądu opinię o rodzinie.

 

Czego nie robi asystent rodziny?

 • nie udziela pomocy finansowej;
 • nie robi nic za rodzinę;
 • nie jest opiekunką do dzieci.

Kto może zostać asystentem rodziny?

  Asystentem rodziny może być osoba, która ma:

 •  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.                                

ponadto:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kto kieruje asystenta do rodziny?

Asystenta do rodziny, która ma trudności opiekuńczo-wychowawcze, może skierować:

 • Pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
 • Przedstawiciel młodzieżowego ośrodka wychowawczego, schroniska dla nieletnich lub zakładu – w przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający ww. placówkę.
 • Sąd na podstawie postanowienia, zarządzenia.

Kto realizuje  asystenturę rodzinną?

Na terenie gminy Czernica zadania asystentury rodzinnej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy ze strony asystenta rodziny oraz zasad jego pracy można uzyskać w:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy

Ul. Wrocławska 78

55-003 Czernica

tel.: 71 3180180

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

146338