Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Opieka wytchnieniowa

Treść

Czym jest opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa ma odciążyć rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wsparcie potencjału opiekunów oraz ograniczenie wpływu obciążeń na ich kondycję psychofizyczną. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących teren gminy Czernica i ma za zadanie ułatwić dostęp do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszyć funkcjonowanie faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy

Oferujemy opiekę wytchnieniową świadczoną w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

  • Mieszkają na terenie gminy Czernica
  • Sprawują faktyczna opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności
  • Nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów takich jak orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenia opiekunów.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby spełniające kryteria powinny się skontaktować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy osobiście lub telefonicznie 571-226-308

Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależała przede wszystkim od potrzeb osób występujących o wsparcie oraz od otrzymanych środków na realizację zadania. Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem danego beneficjenta, maksymalnie do końca grudnia 2023 r.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w ramach Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. W 2023 roku Gmina Czernica otrzymała środki w wysokości 277.766,40 zł

Więcej informacji:
Katarzyna Sierpowska
tel. kom. 571-226-308
e-mail: k.sierpowska@gops.czernica.pl

146339