Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Edycja 2024

Treść

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

składanie wniosków do 13.11.2023r.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborze wniosków na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, informujemy o możliwości składania wniosków na usługi Opieki wytchnieniowej- edycja 2024 w terminie do 13.11.2023r. w formie:

- pisemnej w GOPS Czernica, ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica

   lub

- elektronicznej na adres*: sekretariat@gops.czernica.pl

*W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest dostarczenie oryginału wniosku wraz z załącznikami do siedziby GOPS w Czernicy, ul. Wrocławska 78, Czernica

Cel Programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Uczestnicy Programu

1. Osoby, które zamieszkują teren Gminy Czernica;

2. Członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :
-dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności      -osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 Termin składania wniosków

 Kompletne wnioski należy składać w GOPS Czernica do  13.11.2023r.

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia do Programu OW 2024 (zał. 7 Programu)
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności
  3. Klauzula Rodo (załącznik nr 12 do Programu)

W razie pytań prosimy o kontakt: 

GOPS Czernica

ul. Wrocławska 78

55-003 Czernica

tel. 571-226-308  

146338