Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Karta Dużej Rodziny

Treść

Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Czernicy informuje,

że wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można

  składać przez cały rok 

(prawo do zniżek i ulg przysługuje w momencie otrzymania karty przez wnioskodawcę)

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz U. z 2017r. poz. 1832 ze zmianami):

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń  wiekowych - w przypadku  dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3) dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny

Osoby zamieszkałe w gminie Czernica wnioski o wydanie karty dużej rodziny składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy. Wnioski składane drogą elektroniczną, moga być składane wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

od 01.01.2018 roku można wnioskować o dwie formy Karty Dużej Rodziny:

- w wersji tradycyjnej (tj. plastikowej karty),

- w wersji elektronicznej (tj. na urządzenia mobilne).


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

156296