Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rodziny wspierające

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy realizując zadania wynikające z Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej związane ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia roli rodziny wspierającej, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach tego wymagających.

Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierająca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy;
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;
 3. uzyskać pozytywną opinię kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych
  z udzielaniem pomocy.

Osoby, u których występuje chociażby jedna z przesłanek nie mogą pełnić funkcji rodziny wspierającej:

 • problemy opiekuńczo - wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
 • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • występowanie problemu uzależnień,
 • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
 • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000447

Art. 29.

1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art. 30.

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art. 31.

1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.

Pliki do pobrania

wniosek.pdf 82.4 KB
149921