Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Inne formy pomocy

Treść

Oprócz pomocy pieniężnej i rzeczowej w ośrodku można uzyskać:

- schronienie, posiłek, odzież,

- sprawienie pogrzebu,

- praca socjalna,

- poradnictwo, doradztwo,

- informowanie,

- interwencje socjalne

 

Gmina powinna udzielić schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej.

Ośrodek pomocy społecznej może skierować osobę bezdomną, która z różnych powodów nie może pozostać w swoim miejscu zamieszkania do noclegowni, domu dla bezdomnych i innych miejsc dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele itp.).

Przyznanie niezbędnego ubrania obejmuje dostarczenie bielizny, odzieży, obuwia stosownych rozmiarów i odpowiednich do pory roku. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić; może to być świadczenie doraźne bądź okresowe.

Pomoc w tej formie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

 

Sprawienie pogrzebu.

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Jeżeli zmarły nie miał środków utrzymania z ubezpieczenia społecznego i nie ma osób zobowiązanych do alimentacji, koszty pogrzebu pokrywa gmina. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to wydatki pokrywa się z tego zasiłku.

 

Praca socjalna

Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom szeroki zakres pracy socjalnej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.

Praca socjalna jest to działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do tworzenia warunków służących temu celowi.

Praca socjalna jest działaniem odnoszącym się do klienta i wymaga jego obecności. Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za kontrolowanie, analizę, wyjaśnianie i wybór odpowiednich działań.

Praca socjalna zatem to nie tylko swoista forma pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, ale również działalność wychowawcza ukierunkowana na pobudzanie aktywności i zaradności podopiecznego.

Na pracę socjalną składają się: poradnictwo, informowanie, wszelkie interwencje czynione na rzecz i w interesie osób znajdujących się w kręgu oddziaływania służb socjalnych.

Zarówno porady, informacje jak i interwencje są formami pomocy niewymiernej, ponieważ nie poddają się wymiernemu pomiarowi.

 

Poradnictwo, doradztwo

Przez poradnictwo rozumie się udzielanie porad, wskazówek i informacji dotyczących problemu osoby zwracającej się o pomoc do pracownika socjalnego. Poradnictwo nie może ograniczać się tylko do słownego doradzania, ale musi być połączone z udzieleniem konkretnej pomocy, np.: nie wystarczy, że pracownik socjalny poradzi danej osobie aby wystąpiła do sądu o podwyższenie alimentów, skoro nie wie ona jak to uczynić w praktyce - pracownik socjalny powinien zatem, oprócz udzielenia porady, napisać stosowne pismo do sądu.

 

Informowanie

Przez informowanie rozumie się przekazywanie przez pracownika socjalnego osobie zainteresowanej użytecznych informacji o zasadach, kryteriach i możliwościach uzyskania pomocy w różnych jej postaciach, np.: pomocy finansowej, warunków umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, możliwości przydziału sprzętu rehabilitacyjnego itp.

 

Interwencje socjalne

Interwencje mają na celu przyspieszenie załatwienia określonej sprawy czy też nadanie jej biegu pomyślnego dla osoby, na rzecz której pracownik socjalny podejmuje interwencje. Interwencja polega na wywieraniu wpływu na kogoś w jakiejś sprawie w celu uzyskania określonego skutku, np.: zmiany decyzji, przyspieszenia umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, wydania dokumentów, rozłożenia na raty zaległości podatkowych czy nie odcinania energii elektrycznej itp.

 

141912