Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Treść

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów,
2. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu,
3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie w zakresie wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.
  4. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą oraz opracowanie stosownej  strategii postępowania (procedura „Niebieskiej Karty”).
  5. Kierowanie ofiar i sprawców do specjalistycznych ośrodków udzielających wsparcia oraz zajmujących się rozwiązywaniem problemów przemocy.
  6. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej.
  7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  8. Zwiększenie wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.
  9. Współpraca z mediami w ramach upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

74719