Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rodo

Treść

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl,
  tel. 71 318 01 80.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora:
  e-mail: biuro@abi-kancelaria.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 i 9 Rozporządzenia 2016/679 w celu wykonania obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikających z przepisów prawa oraz postanowień właściwych ustaw i umów.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji zadania. Brak podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością wykonania zadania.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora Danych przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym okresie przez czas oraz w  zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania prawa do danych osobowych
  z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi dla Administratora Danych, które są niezbędne do realizacji zadania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
156307