Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023

Treść

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - 2023 r.

Codzienne wsparcie osób z niepełnosprawnościami – program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

  • Czym jest asystentura?

Asystentura jest to wsparcie przez wykwalikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

  •  Kryteria – kto może skorzystać ze wsparcia?

Program adresowany jest do dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy Czernica.

Dzieci

Wsparcie asystenta mogą uzyskać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Wśród wskazań znajduje się konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

Dorośli

Wsparcie asystenta przysługuje osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie.

Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od otrzymanych  środków na realizację zadania.

  • Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności

karta zgłoszeniowa

ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu

dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

  • Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością spełnia podane powyżej kryteria powinna skontaktować się z Gminnym ośrodkiem pomocy społecznej osobiście lub telefonicznie 571-226-308.

Świadczenie usług Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w ramach Programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. W 2023 roku Gmina Czernica otrzymała środki w wysokości 645.941,52 zł

Więcej informacji:
Katarzyna Sierpowska
tel. kom. 571-226-308
e-mail: k.sierpowska@gops.czernica.pl

156305