Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Becikowe

Treść

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.615  ze zm.) z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Druki do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE)

WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

Zapomoga może zostać przyznana matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Warunkiem przyznania zapomogi jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2022 roku są dochody za rok 2021.

Wniosek o zapomogę należy złożyć w urzędzie  miasta/gminy lub innej jednostce organizacyjnej gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla osób zamieszkujących w gminie Czernica jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, z siedzibą w Czernicy. Wnioski można też złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, ePuap lub za pośrednictwem poczty.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKUO JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

BECIKOWE”OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (wzór wniosku do pobrania);

2. zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór do pobrania) - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka;

3. w przypadku cudzoziemców – kserokopie aktów urodzenia dzieci, karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy” wraz z decyzją i/lub paszportów (oryginał do wglądu);

4.kserokopie PIT-11, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-28, PIT-8C za 2021 r. (jeśli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopie wszystkich tych dokumentów);

5. jeżeli członek rodziny w 2021 r. lub nadal prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany – ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce i wysokości podatku opłaconego za 2021 r.

6.oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny, którzy takie dochody osiągnęli w za 2021 r. (np. dochody z tytułu alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne lub uczelniane. Szczegółowy wykaz dochodów znajduje się w pouczeniu do niniejszego oświadczenia - wzór formularza do pobrania);

7.jeżeli ojciec dziecka jest nieznany - kserokopia aktu zupełnego urodzenia dziecka;

8. jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka /dzieci, należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia);

9. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2021 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku - oryginał).

10.dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;

11. w przypadku, gdy członek rodziny świadczy alimenty świadczone na rzecz innych osób  w roku 2020 należy potwierdzić ten fakt orzeczeniem sądu wraz potwierdzeniem ich zapłaty – przelewy bankowe lub przekazy pocztowe (nie uwzględnia się alimentów zaległych) 

Stan cywilny wnioskodawców:

- żonaty/zamężna – brak dokumentu;

- kawaler/panna - wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

- separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

- rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem;

- wdowiec/wdowa – akt zgonu współmałżonka.Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2022 lub w 2022/2023 utraciła dochód, należy obowiązkowo dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

1. utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT -11 za 2021 rok;

2. utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło – kserokopia umowy i/lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz PIT-11 za 2021 rok;

3. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT-11 z zakładu pracy za 2021 rok;

4. utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT za 2021 r. z PUP;

5. utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno- rentowego i PIT za 2021 rok wystawiony przez ten organ;

6. wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w rozumieniu art. 36aa - Ustawa z dnia 13-10-1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2017r. poz. 1778 ze zm. ) - wydruk z CEIDG,  zaświadczenie z ZUS/oświadczenie oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT-36 za 2021 rok;

7. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2021 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia);

9. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2021 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2021 roku. Dotyczy to dochodów, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2021 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

1. uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (kserokopia umowy i PIT- 11 za 2021 rok);

2. uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie lub decyzja PUP;

3. uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno- rentowego i PIT-40 za 2021 rok wystawiony przez ten organ

4. zakończenie urlopu wychowawczego - zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT-11 za 2021 rok, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym);

5. rozpoczęcie działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT- 36 za 2020 rok, a w przypadku ryczałtu i karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021 r.;

6. wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 36aa - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778 ze zm. ) - dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2021;

7. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2020 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie);

8. uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, chorobowego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2021.
 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2021 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawi tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

 

 

141903