Przejdź do treści
Przejdź do stopki

DODATKI MIESZKANIOWE

Treść

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Zaświadczenie o zarobkach

 

Komu przysługuje?
Osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali: komunalnych, zakładowych, prywatnych w domu czynszowym, bądź wynajmowanych na wolnym rynku;
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych ze spółdzielczym prawem do lokalu;
 • osobom zajmującym lokale w budynkach stanowiących ich własność oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • osobom posiadającym inny tytuł prawny do mieszkania i ponoszącym w zawiązku z tym określone koszty (np. decyzja przydziału kwatery stałej, przydział lokalu służbowego).

Uwaga! Umowa użyczenia, zgodnie z kodeksem cywilnym, oznacza oddanie lokalu w bezpłatne użytkowanie.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie przekracza:

 • 175 proc. kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym – obecnie jest to 2779,77 zł brutto;
 • 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – obecnie jest to 1985,55 zł brutto.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 u.ś.r.:

1) dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Do dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
 • dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego.

Ważne! Przy staraniach o dodatek mieszkaniowy ważny jest metraż lokalu.
Według ustawy, powierzchnia normatywna, do której naliczany jest dodatek mieszkaniowy, wynosi odpowiednio:

 • 35 m2 dla 1 osoby;
 • 40 m2 dla 2 osób;
 • 45 m2 dla 3 osób;
 • 55 m2 dla 4 osób;
 • 65 m2 dla 5 osób;
 • 70 m2 dla 6 osób;
 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2;
 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub w przypadku, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2 (o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Ważne! Dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu przekracza powierzchnię normatywną, ale nie więcej niż:

 • 30 proc. lub
 • 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

 

Liczba domowników Powierzchnia

Przekroczenie powierzchni o 30 proc.

Przekroczenie powierzchni o 50 proc.
1 osoba  35 m2  45,50 m2  52,50 m2
2 osoby  40 m2  52,00 m2  60,00 m2
3 osoby  45 m2  58,50 m2  67,50 m
4 osoby  55 m2  71,50 m2  82,50 m2
5 osób  65 m2  84,50 m2  97,50 m2
6 osób  70 m2  91,00 m2  105,00 m2


Potrzebne dokumenty
1.    Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu.
2.    Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich osób mieszkających:

 • zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;
 • oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą – dotyczy osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty;
 • trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalnorentowe;
 • decyzja przyznająca świadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych albo wyciąg z konta bankowego – dotyczy osób pobierających świadczenia rodzinne;
 • zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o niepobieraniu stypendium – dotyczy studentów;
 • kserokopia rachunku rozliczeniowego za energię elektryczną (z ceną 1 kWh) – w przypadku osób mieszkających w lokalach bez centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, potrzebna do obliczenia ryczałtu na zakup opału.

 

Dodatek przyznawany jest na pół roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, a jego wysokość nie może być niższa od 2 proc. najniższej emerytury (obecnie 31,77 zł) i wyższa od 70 proc. opłat na powierzchnię normatywną.
Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy, natomiast wnioskodawca pomniejsza opłaty mieszkaniowe o ten dodatek.
 

141903