Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dodatek węglowy - przedłużenie terminu

Treść

Przedłużenie terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
 

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nastąpi w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Wnioski złożone od 17 sierpnia 2022 r. podlegają ponownej weryfikacji zgodnie z zapisem art. 52 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Czernica i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.
Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

74743