Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kampania REAGUJ NA PRZEMOC

Treść

 

REAGUJ NA PRZEMOC!

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zainicjował lokalną kampanię „Reaguj na przemoc”, która jest jednym z działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernica na lata 2012-2020. Kampania będzie trwać do grudnia 2017r.

 

 


 Prelekcja w świetlicy środowiskowej Kuźnia

 

 

 


 

 

 

Celem kampani jest:

podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do najmłodszych świadków przemocy,

budowanie świadomości w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie  i pokazywanie jak reagować na przemoc i szukać pomocy, przekazywanie ważnych informacji osobom doznającym przemocy, świadkom, a także sprawcom, mówienie o skutkach przemocy, informowanie o procedurze „Niebieskie Karty” oraz możliwościach uzyskania pomocy m.in. w ramach telefonu „Niebieska Linia”, w innych instytucjach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie, a także promowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Materiały edukacyjno- informacyjne kampanii trafiły już do Szkół i Placówek Wsparcia Dziennego do wykorzystania w pracy z dziećmi i rodzicami.

 

Materiały otrzymały również Zakłady Opieki Zdrowotnej znajdujące się na terenie gminy.

 


 

Kampania „Reaguj na przemoc”

 

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy

ZGŁOŚ SIĘ OTRZYMASZ POMOC!

 

INFORMATOR POWIATU WROCŁAWSKIEGO PRZEMOC W RODZINIE


 

Jak sobie radzić?

Jeśli jesteś osobą dorosłą powinieneś mieć wiedzę na temat przemocy w rodzinie.

 

Co to jest przemoc?

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Kto może doznawać przemocy?

- współmałżonkowie,

- dzieci,

- partnerzy w związkach nieformalnych,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby starsze,

- rodzice

 

Formy przemocy:

- fizyczna czyli naruszanie nietykalności fizycznej: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, policzkowanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz;

- psychiczna czyli naruszenie godności osobistej: wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, obrażanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, lekceważenie;

- seksualna czyli naruszenie intymności: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, obmacywanie, itp.;

- ekonomiczna czyli naruszenie własności: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto";

- zaniedbanie  naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka;

 

Co to jest procedura „Niebieskie Karty”?

 

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245) w związku z art.9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.  z 2015r., poz. 1390)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez ww. podmioty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy   w rodzinie. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzewa stosowanie przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

 

Gdzie szukać pomocy?

 

Policja- ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków, aby osoba doświadczająca  przemocy domowej mogła czuć się bezpiecznie. Podczas interwencji w sytuacji przemocy wypełnia formularz „Niebieska Karta”.

Kontakt z Policją-  telefon: 997 lub 112 gdzie można zgłosić zdarzenie, uzyskać informację prawną.

Można też zawiadomić dzielnicowego:

Pan Sylwester Okowiak  tel. 601-814-727 rejon: Ratowice, Czernica, Jeszkowice, Gajków, Pan Zbigniew Doliński tel. 797-306-359, rejon: Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Wojnowice,

Pan Damian Tarnawski tel. 601-810-634, rejon: Dobrzykowice, Kamieniec, Krzyków, Łany, Posterunek Policji w Kamieńcu Wrocławskim tel. 71/ 340-29-05 do 07, Komisariat Policji  w Siechnicach tel.71/ 786-09-96.

 

Pomoc społeczna- bezpośrednio pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z podmiotów, który może rozpocząć procedurę „Niebieskie Karty” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Czernica,  ul. Wrocławska 78,  tel. 71/318-01-80.

Pracownicy socjalni działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Pani Magdalena Salomońska  71 318-01-80 wew.12, mail: m.salomonska@gops.czernica.pl

Pan Radosław Kozłowski  71 318-01-80 wew. 13, mail: r.kozlowski@gops.czernica.pl

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, można powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja może wypełnić formularz „Niebieska Karta”.

 

Ochrona zdrowia – w przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Osoba pobita powinna zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o  udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej przedstawiciel ochrony zdrowia powinien wypełnić formularz „Niebieska Karta”.

Lekarz jest zobowiązany do wystawienia na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu- zaświadczenie jest bezpłatne.

 

Oświata- pracownicy oświaty mają również obowiązki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przedstawiciele oświaty zobowiązani są do wypełnienia formularza „Niebieska Karta” w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka lub w rodzinie dziecka.

 

Zespół Interdyscyplinarny – zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest prowadzenie skoordynowanych działań przedstawicieli różnych służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół powołuje Grupy Robocze, które pracują bezpośrednio z rodzinami dotkniętymi i zagrożonymi przemocą realizując zadania związane  z procedurą „Niebieskie Karty”

               

Ważne telefony:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” infolinia 800 120 002;

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111;

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;

Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego 71 340 38 03;

Policyjny Telefon Zaufania 800 283 107;

Zespół Interdyscyplinarny 71 318 01 80 wew. 18, mail:z.interdyscyplinarny@gops.czernica.pl;

 

Instytucje wspierając przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie  Dolnego Śląska:  https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace/11091,Baza-teleadresowa-podmiotow.html

 

 

Pamiętaj!

Przemoc wobec innej osoby często jest przestępstwem. Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom najbliższym. O popełnieniu przestępstwa można zawiadomić bezpośrednio prokuraturę lub policję.

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony najbliższych, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie. Przemoc można zatrzymać!!!!!

 

 

 

33506