Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Świadczenie wychowawcze (500+)

Treść

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze jest wypłacane na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w wersji elektronicznej za pomocą: portalu „empatia”, systemów bankowych oraz PUE ZUS. Wnioski można również składać w wersji tradycyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pok. 3 i 4.

W zależności od sytuacji rodziny do wniosku wymagane są następujące dokumenty:

- w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

- dokumenty poświadczające rozwod/separację oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;

- odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

5685