Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Pomoc Społeczna

Treść

FORMY POMOCY

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  osoby i rodziny mogą ubiegać się o :

- świadczenia pieniężne (  zasiłki celowe, okresowe, stałe ),

- pomoc rzeczową ( w postaci produktów spożywczych, posiłków,itp) ,

- pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług  opiekuńczych , 

- skierowanie do domu pomocy społecznej

- inne formy pomocy (tj pomoc instytucjonalna, poradnictwo, doradztwo )

Przyznanie powyższych form pomocy i świadczeń następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu niezbędnych dokumentów, jeżeli spełnione są wszystkie wymogi i kryteria dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej

Kyteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.

Od 1 października 2018r. kryteria dochodowe wynoszą:

dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,

dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł.

maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 645 zł,

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 308 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508)

rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058)

.

  •  
5685