Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zespół Interdyscyplinarny

Treść

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE CZERNICA

 

budynek GOPS - 55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

 
Przewodniczący Zespołu:
 
Katarzyna Felisiak - Starszy specjalista pracy socjalnej w GOPS Czernica

konsultacje i poradnictwo w sprawie przemocy w rodzinie

- w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej w Czernicy

kontakt:  tel/ fax 71 318 01 80 lub 571-226-314


 
*************************************************************************
 

Projekt „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

 
 
*************************************************************************
 
 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czernica.

 

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego :

- Katarzyna Felisiak - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,

- Magdalena Salomońska - przedstawiciel Stowarzyszenia "Rozwiń Skrzydła" w Czernicy,

- Mateusz Donarski - przedstawiciel Komisariatu Policji w Siechnicach, Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim,

- Beata Sobańska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Oławie,

- Anna Kuberska-Męzik - przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach,

- Joanna Nec-Bagińska - przedstawiciel Centrum Zdrowia w Czernicy,

- Violetta Markiel -  przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej,

- Renata Godek-Fiet - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                     

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 

1) Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

2) Budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienia procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

4) Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a  w szczególności organizowanie współpracy służb.

 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Czernica z dnia 18 stycznia 2021 r. na podstawie  art. 9a  ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania. 

 

Zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w określa Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania.

 

 

Informator dotyczący podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Wrocławskiego i w powiatach ościennych

 

 

 

INFORMATOR POWIATU WROCŁAWSKIEGO PRZEMOC W RODZINIE

 


N I E B I E S K A     L I N I A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5685