Przejdź do treści
BUDYNEK GOPS1
Przejdź do stopki

Uchwały Rady Gminy

Treść

Akty prawa miejscowego : 

 

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

 

1. Uchwała Nr XVII/206/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Uchwała nr XIX/231/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków ze świadczeń z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych Gminy Czernica.

3. Uchwała nr 22/257/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernica.

4. Uchwała Nr XXIV/269/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie określenia zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób potrzebujących z Gminy Czernica.

5. Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania.

6. Uchwała nr XXXIV/306/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnianie.

7. Uchwała nr XXXIV/307/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Czernica

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

 

1. Zarządzenie nr 0050/83/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 21 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy

 

2249