Przejdź do treści
BUDYNEK GOPS1
Przejdź do stopki

Ustawy i Rozporządzenia

Treść

Ośrodek Pomocy Społecznej ustala uprawnienia i wydaje właściwe  decyzje administracyjne na podstawie przepisów poniższych ustaw i rozporządzeń:

 

 USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

 

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku tj.(Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.)

2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. tj.(Dz.U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.)

3. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. tj.(Dz.U. z 2015r. poz. 859 z późn. zm.)

4. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. tj. (Dz.U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.)

5. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 . tj.(Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2015 poz. 332 z późn. zm.)

8. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z póżn. zm.)

9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863 z późn. zm.)

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. nr 231 poz. 1375 z późn. zm.)

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.)

13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z póżn. zm.)

14. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.)

 

 

2257