Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Regulamin

Treść

 Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy

na podstawie

Zarządzenia nr OISO.0050.2.2017 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku

 

1. Anna Wójcik - przewodnicząca komisji

2. Renata Godek-Fiet - sekretarz

3. Mateusz Donarski - członek

4. Beata Sobańska - członek

5. Sylwester Okowiak - członek


 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 4/2002

Wójta Gminy Czernica

z dnia 10 grudnia 2002 r.

 

REGULAMIN

 DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI

 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CZERNICY.

(tekst jednolity)

 

I.                 ZADANIA GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

 

 

1. Opiniowanie i inicjowanie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współuczestniczenie w jego tworzeniu.

 

2. Opiniowanie projektów w zakresie liczby miejsc sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych na terenie gminy.

3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Wnioskowanie o cofnięcie zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym lub naruszenia innych przepisów prawa.

5. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

6. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

7. Prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z ich rodzinami – motywowanie do podjęcia leczenia.

8. Kierowanie do badania w celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację nieletnich, zakłócają spokój i porządek publiczny.

9. Kierowanie do sądu rejonowego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

10. Współpraca z Sądem Rejonowym, Komisariatem Policji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, innymi instytucjami i organizacjami w celu diagnozowania problemu alkoholowego na terenie gminy i podejmowanie wspólnych działań.

 

II.        ORGANIZACJA PRACY KOMISJI.                   

 

1.    Urząd Gminy zapewnia Komisji Lokal, obsługę biurową oraz inne środki niezbędne do działania Komisji.

2.    Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniu w obecności co najmniej 50% składu komisji.

3.    Posiedzenie Komisji winno być protokołowane.

4.     Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący.

5.   Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba spośród członków Komisji.

6.    Komisja prowadzi rejestr osób objętych swoimi działaniami, rejestr spraw kierowanych do Sądu oraz pełną dokumentację odzwierciedlającą pracę Komisji.

7.  Wywiady środowiskowe przeprowadzają członkowie Komisji, lub zlecają jego przeprowadzenie na Komisariat Policji.

8.  W celu realizacji swoich zadań komisja może żądać udzielenie jej informacji dotyczących osób nadużywających alkohol w szczególności od zakładów pracy oraz jednostek Policji.

9.     Za udział w pracach Komisji członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie ustalone przez Radę Gminy Czernica.

10. Podstawą wypłacania wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniach Komisji.

11. W sprawach skomplikowanych i zawiłych opiniowanie poprzedzone jest głosowaniem. Członek Komisji może wyrazić zdanie odrębne, co winno być uwidocznione w protokole.

12. O pozytywnym lub negatywnym zaopiniowaniu w danej sprawie decyduje większość głosów oddanych przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu Komisji.

 

Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, Komisja kieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Komisja może zawiesić postępowanie w przypadku dobrowolnego poddania się leczeniu. W przeciwnym wypadku Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego z wnioskiem o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie odwykowym.

 

74762